20.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

20.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดการนวัตกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  • รนสช. ต้องสำรวจเพื่อทราบว่าเครือข่ายของตนมีศักยภาพที่ตอบรับกับความต้องการของพื้นที่หรือไม่ วิธีสำรวจใช้การค้นหาค่ากลาง เพื่อทราบงานที่รนสช.ต่างๆในจังหวัดดำเนินการอยู่เดิม  เพื่อให้ทราบนวัตกรรมที่ต้องสร้างใหม่หรือค้นหานวัตกรรมที่มีอยู่เดิมจากเครือข่ายที่สามารถตอบสนองพื้นที่ได้ ดังนั้นเครือข่ายของ รนสช.เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แต่เฉพาะในเขตอำเภอที่ รนสช.ตั้งอยู่
  • ความต้องการของพื้นที่จะมาในรูปของโครงการที่พื้นที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานค่ากลางที่คาดหวังของจังหวัด โครงการเหล่านี้จะผ่านมาทางกองทุนฯตำบลหรือมาจากท้องถิ่น  รนสช.จะจับคู่ระหว่างพื้นที่ๆต้องการเรียนรู้กับรนสช.ที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการซึ่งอาจอยู่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดกันก็ได้

  • เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุด นวัตกรรมที่เครือข่าย รนสช.จะเปิดทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องมีคุณลักษณะบางประการที่เหนือกว่างานที่ปรากฏในค่ากลางปัจจุบันของจังหวัด ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาโครงการของ รนสช.และเครือข่ายเพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอด้วย

  • หลังจากที่มีความชัดเจนเรื่องนวัตกรรมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รนสช.ต้องพัฒนาระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ เพราะระบบเหล่านี้ต้องการปัจจัยนำเข้าจากนวัตกรรมที่กำหนดนั้น ระบบที่เกี่ยวข้องคือระบบ (1) เครือข่าย- ผู้สอน ผู้เรียน สถานที่ วิชา (2) การบริหารจัดการ และ (3) การปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง (1) บุคคล และ (2) องค์กร
ระบบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหา กับผู้เรียนที่ประสบปัญหา  โดยใช้สถานที่จริงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลักษณะเป็นโรงเรียนไร้ผนัง (School without Wall) การเตรียมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควรจัดเป็นโครงการที่ี้ประกอบด้วย (1) การสร้างเครือข่าย- เนื่องจากผู้มีประสบการณ์อาจอยู่ที่บ้านหรือที่ใดก็ได้ ซึ่ง รนสช.ต้องรวบรวมเพื่อตั้งเป็นเครือข่าย รวมทั้งจัดระบบสนับสนุนที่เหมาะสม (เช่นสร้างโครงการ Home- stay) (2) การเพิ่มสมรรถนะในการเป็นครูให้กับฝ่ายผู้สอน และ (3) การอำนวยความสดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระบบที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร จะมีลักษณะเป็นการเยี่ยมเพื่อศึกษาวิธีบริหารจัดการ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนจากองค์กร การเตรียมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบที่ 1 แต่เพิ่มกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การสร้างนวัตกรรม (2) การสื่อสาร สาระสนเทศ และ (3) การจัดการทรัพยากร (เช่นการใช้กองทุนฯของตำบล การใช้งบประมาณท้องถิ่น) การจัดการทางวิชาการ(เช่นการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์)และทางสังคม(เช่นการใช้มาตรการทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)
เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu