19.กลไกการเผยแพร่ (รนสช) - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

19.กลไกการเผยแพร่ (รนสช)

การจัดการนวัตกรรม

กลไกการเผยแพร่
ใช้ระบบโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน (รนสช.) ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 6 ระบบหลัก คือ (1) ระบบการสร้างนวัตกรรม (2) ระบบเครือข่าย  (3) ระบบการเพิ่มสมรรถนะเชิงการถ่ายทอด (4) ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) ระบบการสื่อสาร สาระสนเทศ
(6) ระบบบริหารจัดการ
ระบบการสร้างนวัตกรรม เป็นการพัฒนานวัตกรรมโดยเครือข่ายของ รนสช.เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่
ระบบเครือข่าย เป็นการรวบรวมพื้นที่ตำบล หมู่บ้านต่างๆในเขตรับผิดชอบของ รนสช.ที่มีนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระบบการเพิ่มสมรรถนะเชิงการถ่ายทอด สำหรับผู้ถ่ายทอดซึ่งเป็นประชาชน ให้ได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการถ่ายทอดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเพิ่มสมรรถนะทั้งฝ่ายผู้เรียนและผู้สอน
ระบบการสื่อสาร สาระสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับพื้นที่เครือข่าย
ระบบบริหารจัดการ เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการเพื่อประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนาระบบโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน (รนสช)

  • รนสช.ประเมินศักยภาพปัจจุบันของตนว่ามีความสอดคล้องกับภาระกิจในการสนับสนุนการพัฒนาของพื้นที่เพียงใด โดยใช้ค่ากลางของจังหวัดเป็นมาตรวัด
  • จากเครือข่ายที่สร้างขึ้น รนสช.ค้นหาหรือตอบรับความต้องการพัฒนาด้านต่างๆจากพื้นที่ภายในอำเภอหรือจากภายนอก
  • รนสช.วิเคราะห์กิจกรรมและงานที่ต้องมีการพัฒนานวัตกรรม ค้นหา กำหนด และร่วมมือกับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นความต้องการจากพื้นที่ต่างๆเหล่านั้น
ภายหลังการประเมินนวัตกรรมภายในพื้นที่ๆมีอยู่เดิม รนสช.อาจสร้างระบบเครือข่ายกับพื้นที่เจ้าของนวัตกรรมเพื่อเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทันที


การเตรียมการก่อนเปิดการเรียนการสอน
เพื่อประกันความสำเร็จ ต้องทำการประเมินนวัตกรรมก่อนเปิดการเรียนการสอน  คุณลักษณะของนวัตกรรมที่ต้องประเมินแล้วผ่านในทุกกรณี  มี 3 รายการ ได้แก่
1) สมรรถนะของบุคลากร
2) ความร่วมมือระหว่างสาขา
3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  • หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมต่างๆซึ่งจัดเฉพาะตามความต้องการของผู้เรียน รูปแบบการเรียนการสอนตามอัธยาศัย
  • อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนฯต้องพัฒนาและผลิตขึ้นเองตามความต้องการ
  • คุณลักษณะของผู้ถ่ายทอดมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโรงเรียน ผู้ถ่ายทอดควรได้รับการฝึกสอนอย่างน้อยในขั้นพื้นฐานของวิชาการเป็นครู เจ้าหน้าที่การศึกษานอกโรงเรียนที่มีอยู่ทุกตำบลควรจะมีบทบาทช่วยเหลือในด้านนี้ได้  

เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu