17.แผนบริหารจัดการ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

17.แผนบริหารจัดการ

การจัดการนวัตกรรม

คำแนะนำทั่วไป

  • นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าทดแทนสิ่งที่มีอยู่เดิม นวัตกรรมมี 3 ชนิด (1) กระบวนการ (2) เทคโนโลยี (3) รูปแบบหรือ Model
  • นวัตกรรมจะเกิดได้ต่อเมื่อมีการปรับทิศทางของการพัฒนา โดยให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการจัดการตนเอง

  • ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้คิดหาหนทางใหม่ๆในการปฏิบัติงาน (นวัตกรรมกระบวนการ) เนืองจากกระบวนการเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ไมใช่นวัตกรรมเทคโนโลยี)

  • การสร้างนวัตกรรมจะถึงจุดอิ่มตัวเมื่อค่าใช้จ่ายในการสร้างสูงมาก ไม่คุ้มทุน เมื่อถึงเวลานั้น ควรพิจารณางานสร้างสรรค์ (Creation) สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือสร้างนวัตกรรมรูปแบบการปฏิบัติงาน(Model innovation) แบบใหม่ๆ

ที่มาของนวัตกรรม
เนื่องจากนวัตกรรมมีอยู่แล้ว หน้าที่ของเราในส่วนนี้จึงมีเพียง ค้นหา และ รวบรวม นวัตกรรมเหล่านั้น วิธีการค้นหา เราใช้การวิเคราะห์งานที่ประกอบกันเป็นกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM)
งานที่มีความถี่สูง เราสามารถกำหนดเป็นค่ากลางซึ่งสามารถยกระดับ ให้ดียิ่งขึ้นโดยเพิ่มงานที่เป็นนวัตกรรมซึ่งเป็นงานที่ดี แต่โดยธรรมชาติจะเป็นงานที่มีความถี่ต่ำเพราะยังไม่มีการรับรู้หรือขยายผล

นวัตกรรมนั้น จะค้นหาได้จากการประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดค่ากลางระดับจังหวัดหรือระดับเขต แต่เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ดี และหลากหลายมากกว่า  เห็นควร เน้นที่การค้นหานวัตกรรมจากพื้นที่ๆมีความสำเร็จระดับเขตเป็นสำคัญ  

สำหรับบัญชีนวัตกรรม ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับเขต/ภาคเป็นผู้รวบรวมตามลักษณะของนวัตกรรมว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานใด
ทุกจังหวัดและเขตควรมีบัญชีนวัตกรรมที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

หากเรามีบัญชีนวัตกรรม 12 เล่มสำหรับ 12 เครือข่ายเขต   เราย่อมมีโอกาสจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่ออินเตอร์เนต พร้อมกับเปิดช่องทางการสื่อสารทางสื่อสังคมต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาต่อเนื่อง ทำให้นวัตกรรมได้รับการต่อยอดง่ายขึ้น

แผนการจัดการนวัตกรรม
ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ (1) ที่มาของนวัตกรรม (2) การประยุกต์นวัตกรรม (3) การปฏิรูปแผนงาน/โครงการ และ (4) การพัฒนาคน
ในกรณีนี้ ควรเน้นที่การจัดการระยะสั้น เนื่องจากเรามีแหล่งของนวัตกรรมอยู่แล้วโดยทั่วไป นวัตกรรมเหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ปฏิบัติงานของพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งเราสามารถนำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแล้วมาใช้ประโยชน์ได้ทันที ถ้ามีระบบบริหารจัดการที่ดี
สำหรับการพัฒนาคนนั้น เป็นเรื่องระยะปานกลางถึงระยะยาว ต้องมีการลงทุนทรัพยากรมาก จึงอาจจะทำเท่าที่จะทำได้  หรืออาจจะให้เป็นเรื่องของสถาบันพัฒนาหรือสถาบันศึกษาก็น่าจะเหมาะสมกับบทบาทมากกว่า

การเผยแพร่นวัตกรรม
หลังจากมีการสร้างนวัตกรรมแล้ว จะถึงส่วนของการเผยแพร่ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ (1) กลไกการเผยแพร่  (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (3) การวิจัย พัฒนา และ (4) การปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมต่อเนื่อง
กลไกการเผยแพร่อาจจะมีรูปแบบต่างๆกัน เช่น การจัดนิทรรศการ ตลาดนวัตกรรม สื่ออินเตอร์เน็ต การถอดบทเรียน ศึกษาดูงานฯ
ในที่นี้ เราจะอภิปรายเรื่อง
โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน (รนสช) ซึ่งมีประโยชน์ไม่เพียงแต่เป็นสื่อของการเผยแพร่อย่างเดียว แต่ยังใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เราหวังผลให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ และทำการวิจัยพัฒนาด้วย
ความสำเร็จของการจัดการนวัตกรรมผลสุดท้ายจะอยู่ที่ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง หาไม่แล้ว  ความเจริญก้าวหน้าก็จะสิ้นสุดลง

เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu