16. บทบาทกรรมการฯ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

16. บทบาทกรรมการฯ

กองทุนฯตำบล

ทบาทกรรมการกองทุนฯตำบล
กรรมการกองทุนฯในฐานะผู้จัดการภาคสนามสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนหรือราคา (Cost) ของผลผลิตแต่ละตัวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่าได้ การตั้งเป้าหมายดังกล่าว หมายถึงการเข้าไปจัดการกับสิ่งเหล่านี้
1. กระบวนการ วางแผนที่ใช้เทคนิคของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจปรับปรุงได้ในหลายขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 5 ที่เกี่ยวกับการสร้างแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
2.การบูรณาการ งานประเภทเดียวกันที่มีอยู่ในหลายประเด็นให้สามารถปฏิบัติพร้อมกันได้ โดยการวางโครงการรายกิจกรรม  ตามกรอบกิจกรรมของโครงการ ซึ่งจะทำให้พื้นที่มี
โครงการ (Activity-based Project)ไม่เกิน 7 โครงการ ในจำนวนนี้ เป็นโครงการที่มีอันดับความสำคัญสูง 2 โครงการ คือ โครงการจัดการกลุ่มเป้าหมายและสภาวะแวดล้อม และโครงการปรับแผนงาน/โครงการของท้องถิ่น/ตำบล

การประเมินโครงการที่กองทุนฯสนับสนุน
กองทุนประเมินกิจกรรมต่อไปนี้
1. การใช้ SRM หรือ ค่ากลาง
2. การพัฒนาสมรรถนะแกนนำ
3. การพัฒนานวัตกรรม
4. การสื่อสาร
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. การจัดการสภาวะแวดล้อม

กองทุนอาจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานวิชาการระดับต่างๆหรือใช้คู่มือการประเมินสำหรับกองทุนฯซึ่งจะได้พัฒนาขึ้นต่อไป

คำแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
1. การใช้แผนที่หรือค่ากลาง ประเมินด้านที่ 4 และ 5 ตามที่ปรากฏในภาพบน
2. การพัฒนาสมรรถนะแกนนำ   เน้นที่การพัฒนาคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ปฏิบัติ หมายถึงการสร้างความสมดุลระหว่างสมรรถนะ (Competency) ในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรม กับความสามารถทำงานให้สำเร็จ (Capability) โดยการเตรียมความพร้อม การกำหนดบทบาทที่เหมาะสม การสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม และการสร้างขวัญ กำลังใจ ฯลฯ
3. การพัฒนานวัตกรรม ประเมิน (1) กระบวนการทำงานที่จะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (2) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติซึ่งในที่นี้หมายถึง อสม. ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ฯลฯ
4.การสื่อสาร สาระสนเทศ ประเมินระบบงานและ/หรือข้อมูลที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรงที่ควรตัดออก
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินทั้งผู้เรียน ผู้ถ่ายทอด บรรยากาศ และวิธีการ
6. สภาวะแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น การสร้างโครงการข้างเคียงเพื่อให้แผนงานหลักเป็นไปได้ดีขึ้น (เช่น โครงการออกกำลังกาย ปลูกผักปลอดสารพิษ คุ้มครองผู้บริโภค สมาธิ วิปัสสนาฯลฯ สำหรับแผนงานควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันฯ)


เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu