15. กระบวนการ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

15. กระบวนการ

กองทุนฯตำบล

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดงานที่ต้องการการสนับสนุน
เมื่อผู้ปฏิบัติในพื้นที่ได้รับบัญชีค่ากลางที่คาดหวังมาจากจังหวัดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่กำหนดไว้ก่อนที่จะเปิดงาน ขั้นตอนสำคัญคือการเติมเต็มตารางนิยามเป้าประสงค์ (ตาราง 11 ช่อง) และการสร้างแผนปฏิบัติการ ในการนี้ ผู้ปฏิบัติต้องพิจารณาว่า ในการทำงานตามที่ค่ากลางกำหนดนั้น จะต้องการการสนับสนุนอย่างไร งานสนับสนุนเหล่านี้คือเนื้อหาที่จะได้รับการบรรจุไว้ในตาราง 11 ช่อง ในช่อง ที่ 4 “งานวิชาการ” และช่องที่ 9 “งบประมาณ” งานสนับสนุนที่ผู้ปฏิบัติต้องการจะมี 6 ชุดสำหรับ 6 กิจกรรมตามกรอบที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดงานที่เห็นควรสนับสนุน
ฝ่ายคณะกรรมการกองทุนฯ ในฐานะผู้สนับสนุน จะได้รับบัญชีค่ากลางที่คาดหวังจากจังหวัด คณะกรรมการฯจะพิจารณางานตามบัญชีเพื่อพิจารณาว่า หากผู้ปฏิบัติทำงานเหล่านั้น สมควรจะให้การสนับสนุนอย่างไร งานจะประกอบด้วย 6 ชุดเช่นเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 3 ทั้งสองฝ่ายเปิดการเจรจาหารือ
เพื่อหาข้อสรุปว่างานสนับสนุนที่เป็นที่ตกลงพอใจกันทั้งสองฝ่ายคืออะไร ในการเจรจาจะมีงานที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่ งานเหล่านี้แยกไว้เป็นชุดๆตามกิจกรรม ส่วนงานที่เห็นไม่ตรงกันก็เจรจาจนได้ข้อยุติ
จากบัญชีงานสนับสนุน จะจัดกลุ่มต่อไปว่างานใดอยู่ในวิสัยที่กองทุนจะสนับสนุนได้โดยผ่านขั้นตอนทางงบประมาณตามปกติ ส่วนงานสนับสนุนอีกประเภทที่ต้องขอความร่วมมือช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น เช่นจากจังหวัดหรือเขต ภาค ก็แยกไว้ต่างหากเพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 กองทุนฯประชุมปฏิบัติการกับหน่วยงานระดับจังหวัด เขต/ภาค
งานสนับสนุนที่ตกลงกันนั้น เป็นงานที่อาจจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เกือบทุกเรื่อง ทั้งนี้ โดยเพิ่มมิติทางวิชาการเข้าไปในงานสนับสนุนเดิมหรือแม้แต่การเพิ่มงานชิ้นใหม่ๆซึ่งอาจมีอยู่นอกเหนือจากที่จะพบได้ในระดับตำบล การปรับปรุงดังกล่าวหมายถึงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่มีอยู่ในระดับจังหวัดหรือเขต/ภาค กองทุนจะเป็นผู้เจรจาในการประชุมปฏิบัติการ งานสนับสนุนที่ตกลงกันจะถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานสนับสนุนของกองทุนฯตำบล โดยกองทุนฯตำบลสนับสนุนการเงิน ก็จะทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการสูงขึ้น

ขั้นตอนที่ 5 บูรณาการ
โดยปกติ งานของหน่วยงานสนับสนุนจะได้รับการ
บูรณาการแบบที่ 1 มาแล้วถ้าพื้นที่สร้างโครงการโดยใช้ตาราง 11 ช่อง แต่ในบางกรณีที่งานสนับสนุนผ่านมาทางโครงการพิเศษของหน่วยงานสนับสนุนหลายหน่วยงาน เนื่องจากมีการร้องขอการสนับสนุนไปเพื่อความเป็นเลิศของโครงการก็ต้อง จัดการบูรณาการงานสนับสนุนที่มาจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันก่อนโดยใช้ตารางบูรณาการแบบที่ 3 ดังที่ปรากฏในภาพซ้าย

เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu