14. บทบาทกองทุนฯ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

14. บทบาทกองทุนฯ

กองทุนฯตำบล

บทบาทเชิงการพัฒนาของกองทุนฯตำบล

กองทุนฯตำบลที่ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. นอกจากจะมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการที่พัฒนาในระดับท้องถิ่น/ตำบลแล้ว ยังมีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการปรับทิศทางการพัฒนาเพื่อให้ประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้  ทั้งนี้ โดยผ่านทางโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

แนวคิด
กองทุนฯปรับทิศทางของการพัฒนาโดยการเปิดการเจรจาความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบโครงการของประชาชนที่ขอรับการสนับสนุน
กองทุนฯทำหน้าที่แทนหน่วยงานสนับสนุนอื่นจากภายนอกในการเจรจาความร่วมมือ    จึงต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนที่หน่วยงานเหล่านั้นจะให้กับตำบลได้
กองทุนฯให้การสนับสนุนโครงการที่สร้างโดยใช้ค่ากลางที่คาดหวังของจังหวัดเป็นองค์ประกอบสำคัญ  
กองทุนฯใช้เงื่อนไขประกอบการพิจารณาสนับสนุนเป็นกิจกรรมชุดเดียวกับที่หน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดเขต/ภาคใช้
กองทุนฯไม่สนับสนุนกิจกรรมเฉพาะเรื่องที่ขอโดยไม่มีโครงการพัฒนารองรับ เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน
กองทุนฯเป็นผู้แทนของประชาชนในการเสนอความต้องการสนับสนุนโครงการต่อหน่วยงานสนับสนุนภายนอก
มีโครงสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างกองทุนฯกับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆที่ได้รับความเห็นชอบจาก สปสช.และกระทรวงสาธาธารณสุข

อธิบายความสัมพันธ์ของเครือข่าย

1. คณะทำงานที่กองทุนฯแต่งตั้งหรือ ผู้แทนภาคประชาชนสร้างโครงการพัฒนาโดยใช้ค่ากลางที่คาดหวังของจังหวัดเป็นองค์ประกอบสำคัญ
2. ผู้แทนโครงการกับผู้แทนกองทุนเปิดการเจรจาความร่วมมือเพื่อตกลงเรื่องการสนับสนุนตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมของทั้งสองฝ่าย
3. กองทุนฯสนับสนุนโดยตรงต่อโครงการที่สร้างตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากท้องถิ่นหรือหน่วยงานวิชาการภายนอก
4. ในกรณีที่โครงการต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองทุนฯ พิจารณาแล้วนำเสนอความต้องการ ไปยัง อปท.(ในบางกรณี) หรือส่งผ่านสปสช.เขต/จังหวัดซึ่งเป็นผู้รวบรวมความต้องการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่อาจให้การสนับสนุนได้ในระดับ จังหวัดหรือเขต/ภาค ซึ่งเป็นเส้นทางขาขึ้น (สีแดง) ที่สร้างใหม่
5. หน่วยงานสนับสนุนระดับท้องถิ่นพิจารณาให้การสนับสนุนแล้วอนุมัติ ให้การสนับสนุนทันทีหรือบรรจุไว้ในแผนงาน/โครงการของท้องถิ่น
6. เมื่อได้รับการร้องขอสนับสนุน จังหวัด เขต/ภาค พิจารณาสนับสนุนทันที หรือตั้งโครงการสนับสนุน (เช่นกรณีการเพิ่มสมรรถนะผู้ที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ) แล้วส่งผ่านเส้นทางการสนับสนุนปกติ (สีเขียว) จากจังหวัดลงไปจนถึงพื้นที่
7. เมื่อโครงการของประชาชนได้รับทราบข้อมูลการสนับสนุน ทำการปรับปรุงโครงการส่วนที่เกี่ยวข้องและตอบรับ กองทุนฯจึงอนุมัติงบประมาณเพื่อเปิดงานต่อไป
8. สำหรับโครงการภาครัฐบางประเภทที่จำเป็นต้องมีเพื่อการสนับสนุนโครงการภาคประชาชนที่ต้องการเทคนิคพิเศษ  ภาครัฐที่เป็นเจ้าของโครงการสนับสนุนจะดำเนินการกับประชาชนโดยตรง (เช่นการรักษาพยาบาล การฉีดวัคซีน การขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน การพ่นหมอกควันกำจัดแมลงฯ)

กรอบกิจกรรมที่กองทุนฯใช้พิจารณาโครงการ (ภาพซ้าย)

  • กองทุนฯต้องมีกรอบกิจกรรมที่จะช่วยให้การพิจารณาสนับสนุนโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด กรอบกิจกรรมนี้เป็นชุดเดียวกับกรอบกิจกรรมที่กำหนดโดยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และที่ฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ ได้แก่ (1) การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง (2) การเฝ้าระวัง/คัดกรอง (3) การใช้มาตรการสังคม (4) การจัดการกลุ่มเป้าหมายและสภาวะแวดล้อม (5) การจัดการแผนงานของท้องถิ่น/ตำบล และ (6) การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  • กองทุนฯจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมสนับสนุนเช่นเดียวกับหน่วยงาน สนับสนุนของกระทรวสาธารณสุข

  • กองทุนฯกำหนดให้ การสนับสนุนนวัตกรรมและการประเมิน คืนข้อมูล และเสนอนโยบายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกิจกรรมหลัก ส่วนกิจกรรมสนับสนุนข้ออื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสมกับบริบทและความต้องการเชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu