11. การสร้างแผนงาน/โครงการ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

11. การสร้างแผนงาน/โครงการ

การบูรณาการ

กำหนดรายละเอียดของโครงการ
ในการกำหนดรายละเอียด ของชุดงานที่บูรณาการแล้วด้วยตารางนิยามกิจกรรม (ตาราง 7 ช่องภาพซ้าย) ตารางแผ่นที่เกี่ยวกับการจัดการสภาวะแวดล้อม ให้เป็นบทบาทของ 3 ก.(กรรมการ/กำลังคน และกองทุนฯ) ตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณงาน ช่วงเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
แผ่นที่เกี่ยวกับการจัดการสภาวะแวดล้อมนี้ ใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแผนงาน/โครงการจัดการสภาวะแวดล้อม พร้อมกันนั้น ให้วางกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลง เช่นการ เตรียมผู้มีอำนาจตัดสินใจ และบุคลากรต่างๆที่จะรับผิดชอบทางปฏิบัติ เช่นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร ข้อมูลสาระสนเทศ บรรยากาศองค์กร การประสานงาน ฯลฯ แล้วบรรจุไว้ในโครงการส่วนนี้ด้วย โครงการส่วนนี้ เป็นของภาค ท้องถิ่น/ตำบลและชุมชน เป็นผู้จัดการและผู้ปฏิบัติการหลัก
ส่วนตาราง 7 ช่องอีกแผ่นที่เกี่ยวกับการจัดการกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายสาธารณสุขระดับพื้นที่เป็นผู้กำหนดรายละเอียดจนครบ ตารางนี้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน/โครงการจัดการกลุ่มเป้าหมายซึ่งผู้จัดการและผู้ปฏิบัติการหลักเป็นองค์กรสาธารณสุขในระดับต่างๆตามระบบงานของสาธารณสุขจังหวัด

ประสิทธิภาพของการใช้ระบบบูรณาการ
ภาพบน แสดงตารางเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการสร้างโครงการแบบแยกประเด็น(กรอบเขียว) ซึ่งเป็นวิธีการที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปจนถึงปัจจุบัน กับค่าใช้จ่ายเมื่อใช้วิธีการสร้างโครงการแบบบูรณาการ(กรอบแดง) ตัวอย่างในภาพเป็นการวางโครการเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ตำบลหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จะสังเกตุได้ว่าการวางโครงการแบบบูรณาการจะสามารถประหยัดงบประมาณได้ประมาณ 20 % อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายที่ลงไปในการจัดการสภาวะแวดล้อมจะสูงกว่าการจัดการกลุ่มเป้าหมาย  อย่างไรก็ดี  โครงการสำหรับกลุ่มเป้าหมายอื่นในพื้นที่เดียวกันที่จะตามมา ค่าใช้จ่ายในการจัดการสภาวะแวดล้อมจะลดลง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกับกลุ่มเป้าหมายแรก ย่อมจะได้อานิสงค์จากงานจัดการสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายแรกไม่มากก็น้อย
นอกจากการประหยัดในเชิงงบประมาณแล้ว ยังสามารถประหยัดทรัพยากรประเภทอื่นๆเช่น กำลังคน เวลา ฯลฯได้อีกด้วย
งบประมาณที่ประหยัดได้นี้ สมควรผันไปใช้ตั้งโครงการที่ 3 คือ “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสังคม” ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนในด้านการจัดการสภาวะแวดล้อมอันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะพึงมีต่อไป

ภาพสรุปสำหรับจังหวัดแสดงกระบวนการสร้างแผนงาน/โครงการของท้องถิ่น/ตำบล โดยใช้บัญชีค่ากลางของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
การสร้างบัญชีค่ากลางที่คาดหวังของจังหวัดใช้การประชุมปฏิบัติการระดับจังหวัดและ/หรือปรับปรุงจากบัญชีค่ากลางของความสำเร็จระดับเขต
จังหวัด ด้วยการสนับสนุนของเขต จัดประชุมปฏิบัติการของหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนจากตำบล (ประกอบด้วย รพสต.ท้องถิ่น ท้องที่ อสม. และอื่นๆ ตามจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสม) ทำการบูรณาการงานในบัญชีค่ากลาง  โดยใช้ตารางบูรณาการ 7 ช่อง กำหนดรายละเอียดบางส่วน (งาน และตัวชี้วัด) ของฝ่ายสนับสนุนและปฏิบัติ
ส่งมอบโครงการทั้งสองให้ ตำบล จัดการกำหนดรายละเอียดในส่วนที่เป็นข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ด้วยตาราง 7 ช่องต่อไปจนสมบูรณ์
ใช้ข้อมูลจากตาราง 7 ช่องสร้างโครงการ "การจัดการสุขภาพของกลุ่มอายุ (ตามนโยบาย สธ.) และโครงการ "การจัดการสภาวะแวดล้อม" จะสังเกตุได้ว่าโครงการทั้งสองเป็นโครงการที่สร้างบนฐานกิจกรรม (Activity-based Porjrct) สำหรับกลุ่มวัยที่เป็น Flagship ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีวางโครงการในปัจจุบันที่ใช้ประเด็นปัญหาเป็นฐาน
แนวคิดเรื่องนี้คือ "การพัฒนาสุขภาพของกลุ่มวัย ขึ้นอยู่กับการจัดการบุคคลที่เป็นเป้าหมาย และสภาวะแวดล้อมของเขา"
ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการจัดการสุขภาพของกลุ่มอายุคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนผู้รับผิดชอบหลักของโครงการจัดการสภาวะแวดล้อมคือท้องถิ่นและชุมชน (รวมทั้ง อสม.)
ด้วยงบประมาณที่ประหยัดได้จากการใช้ระบบบูรณาการ สร้างโครงการที่ 3 คือ "โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสังคม"  สำหรับทุกพื้นที่เพื่อทำนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของประชาชน (นวัตกรรมกระบวนการ) โครงการนี้จะสัมพันธ์หรือต่อยอดมาจากโครงการจัดการสภาวะแวดล้อม ผู้รับผิดชอบหลักจะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้รับผิดชอบโครงการจัดการสภาวะแวดล้อม

เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu