10. กระบวนการ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

10. กระบวนการ

การบูรณาการ

กระบวนการ
วิธีสร้างการบูรณาการทั้งสองแบบพร้อมกันทำโดยการประชุมปฏิบัติการระดับเขตระหว่างฝ่ายผู้ปฏิบัติซึ่งรับผิดชอบสร้างโครงการของท้องถิ่น/ตำบลกับฝ่ายสนับสนุนจากจังหวัด เขตหรือภาคต่างๆรวมทั้งผู้แทนกองทุนจากพื้นที่ เพื่อกำหนดประเด็นสุขภาพที่ต้องการพัฒนา (แนะนำให้ใช้สุขภาพของกลุ่มวัยใดวัยหนึ่งเป็นจุดตั้งต้น)

1.สร้างภาพใยแมงมุม
นำรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของกลุ่มวัย (Spider-web Diagram) ที่เป็นภาพพื้นฐานมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับกลุ่มวัยที่กำลังจะดำเนินการพัฒนา เช่นหากจะสร้างโครงการสุขภาพผู้สูงอายุ ก็กำหนดให้โรคไม่ติดต่อ (ลูกกลมบนในภาพ) เป็นโรคที่มักพบในผู้สูงอายุ เช่น เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เป็นจุดตั้งต้น  จากนั้นจึงปรับประเด็นต่างๆที่แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ

2. จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม
นำกิจกรรมสำคัญที่ได้จากแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ รวม 6 กิจกรรมมาพิจารณากำหนดลำดับความสำคัญ พบว่า ในจำนวนกิจกรรมทั้ง 6นี้ ตัวที่เป็นหลักจริงๆคือ “การจัดการสุขภาพของกลุ่มวัย” และ “การจัดการสภาวะแวดล้อมของกลุ่มวัย” สำหรับกิจกรรมทีเหลือ สามารถบูรณาการเข้ารวมกับกิจกรรมหลักทั้งสองได้ ในการบูรณาการ ต้องทำเป็น 2 ขั้น คือบูรณาการระหว่างกิจกรรมทั้ง 6 ก่อน แล้วจึงบูรณาการระหว่างประเด็นที่สัมพันธ์กันในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการกลุ่มเป้าหมาย และการจัดการสภาวะแวดล้อม

3. เจรจาความร่วมมือ (Dialogue)
ระหว่างฝ่ายปฏิบัติกับฝ่ายสนับสนุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานของทั้งสองฝ่ายสอดคล้องกัน
การเจรจาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดค่ากลางของความสำเร็จระดับเขต โดยฝ่ายปฏิบัติจะพิจารณางานที่กำหนดไว้เป็นค่ากลางที่คาดหวังในขั้นตอนก่อนหน้า แล้วกำหนดความต้องการการสนับสนุน รายการความต้องการนี้ จะนำเข้าสู่โต๊ะเจรจาความร่วมมือ
ฝ่ายสนับสนุนประกอบด้วยหน่วยงานวิชาการทุกระดับตั้งแต่ภาค เขต จังหวัด อำเภอ และบางส่วนของ รพสต./รพช.ที่มีหน้าที่สนับสนุนโครงการของท้องถิ่น/ประชาชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทุนฯตำบล
เมื่อได้ผลสรุปประการใดแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการบูรณาการและการสร้างแผนงาน/โครงการต่อไป

เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu