9.รูปแบบ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

9.รูปแบบ

การบูรณาการ

รูปแบบ

ในระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน(ท้องถิ่น/ตำบล)การบูรณาการมี 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1
เป็นการบูรณาการระหว่างงานของฝ่ายปฏิบัติกับงานของฝ่ายสนับสนุนภายในโครงการเดียวกัน  
ประโยชน์
สำหรับฝ่ายปฏิบัติ จะทราบว่างานแต่ละชิ้นจะได้รับการสนับสนุนอย่างไร เหมาะสำหรับการสร้างแผนปฏิบัติการและการประสานงาน
สำหรับฝ่ายสนับสนุน จะสามารถวางแผนงาน/โครงการสนับสนุนได้ถูกต้อง รวมทั้งจัดองค์กรได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
ที่มา
งานของฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายสนับสนุนได้มาจากค่ากลางที่คาดหวังที่ประกาศโดยสำนักงาน สสจ. ประกาศดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปจนถึงตำบล/ท้องถิ่นผู้มีหน้าที่ทำการบูรณาการดังที่จะกล่าวถึงในหน้า
กระบวนการ

รูปแบบที่ 2  
เป็นการบูรณาการประเด็นสุขภาพหลายประเด็นที่มีความสัมพันธ์กันชัดเจน การบูรณาการรูปแบบนี้ ใช้กลุ่มวัยต่างๆตามที่กระทรวงสาธารณสุขระบุไว้ใน Flagship Programs เป็นศูนย์กลาง จากนั้นจึงกำหนดประเด็นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มวัย ดังภาพซ้าย เป็นภาพรวมที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นกลุ่มวัยใด ภาพความสัมพันธ์ของประเด็นต่างๆ นี้ เราเรียกชื่อรวมๆว่า Spider-web Diagram
งานขั้นแรกที่ขาดไม่ได้คือก่อนจะทำการบูรณาการ ต้องปรับภาพความสัมพันธ์นี้ให้สอดคล้องกับกลุ่มวัยที่กำหนดในการทำงาน เพราะประเด็นที่ล้อมรอบกลุ่มวัยที่ไม่เหมือนกันก็จะแตกต่างกันไปจากภาพรวมบ้างไม่มากก็น้อย
ประโยชน์
รูปแบบที่ 2 เป็นการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผล (Effectiveness) เพราะจะเกิดการเสริมพลังระหว่างองค์ประกอบของประเด็นต่างๆที่นำมาบูรณาการ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ คือเป็นการประหยัดทรัพยากรด้วย

การปรับภาพความสัมพันธ์
ก่อนใช้ประโยชน์จากภาพความสัมพันธ์ (ภาพใยแมงมุม Spider-web Diagram) ต้องมีการปรับให้เข้ากับประเด็นสุขภาพของกลุ่มวัยต่างๆที่ต้องการพัฒนา ดังเช่นในกรณีของกลุ่มวัยสูงอายุ หากจะจัดการปัญหาเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ก็ให้ปรับลูกกลมของโรคไม่ติดต่อให้เป็นเรื่องของเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง แล้วจึงปรับลูกกลมอื่นๆให้เป็นประเด็นที่มีผลต่อสภาวะเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุ
จะเห็นได้ว่า ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มโรคไม่ติดต่อไม่ได้จำกัดอยู่แต่เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเท่านั้น  ดังนั้น หากจะจัดการปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้สูงอายุ ก็ต้องมีการปรับภาพความสัมพันธ์ให้สอดคล้องเป็นกรณีๆไป

จะบูรณาการอย่างไร ?
การบูรณาการรูปแบบที่ 2 เป็นการบูรณาการงานประเภทเดียวกันที่ปรากฏในประเด็นต่างๆที่มีความสัมพันธ์ดังภาพ งานเหล่านั้น ควรได้ด้วยการวิเคราะห์พื้นที่ๆมีความสำเร็จระดับเขต หรืออีกนัยหนึ่งคือค่ากลางระดับเขต
วัตถุประสงค์ของการบูรณาการแบบนี้ เพื่อให้สามารถรวมงานที่มีลักษณะคล้ายกันเข้าเป็นชุดงานที่ปฏิบัติพร้อมกันได้ ก็จะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรทุกด้าน เช่น คน เงิน อุปกรณ์ เทคโนโลยี และเวลา ทั้งหมดนี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนั้น จะยังเพิ่มประสิทธิผล คือผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการพัฒนาด้วย
อย่างไรก็ดี อาจมีงานบางชนิดที่ไม่สามารถปฏิบัติร่วมกับงานอื่นได้ ด้วยเหตุที่มีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือ เวลา ฯลฯก็ต้องแยกไว้สร้างเป็นโครงการเฉพาะเป็นกรณีๆไป

เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu