8.ทางเลือก - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

8.ทางเลือก

ค่ากลาง

ทางเลือกในการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

เนื่องจากจังหวัดต่างๆมีการพัฒนาการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน บางจังหวัดยังไม่ได้เริ่มใช้แผนที่ฯ ส่วนบางจังหวัดใช้แผนที่ ฯไปจนถึงขั้นการจัดการค่ากลางแล้ว จึงมีคำแนะนำดังนี้

1. จังหวัดที่ดำเนินการใช้แผนที่ฯไปจนถึงขั้นเปิด ใช้ค่ากลางแล้ว ควรพิจารณาเปิดงานบูรณาการได้
     1.1 ถ้าจังหวัดประกาศใช้ค่ากลางของประเด็นที่ไม่มีความสัมพันธ์กันชัดเจน (เช่นเบาหวาน/ความดันฯ ขยะ กับไข้เลือดออกฯลฯ) หากทำการบูรณาการประเด็นเหล่านี้ อาจจะได้ประสิทธิภาพ (ใช้ทรัพยากรน้อยลง ) แต่ไม่ได้ประสิทธิผลในเชิงการลดของปัญหา ดังนั้น ถ้าต้องการเพิ่มคุณภาพของงานขึ้นอีกระดับหนึ่ง ควรปรับปรุงค่ากลางที่ประกาศเสียใหม่ โดยค้นหาค่ากลางของประเด็นที่สัมพันธ์กัน (เช่นเบาหวาน/ความดันฯกับโภชนาการ อาหารปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภค) คือรูปแบบการบูรณาการประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย
     1.2 ควรพิจารณาเพิ่มงานสนับสนุนโดยท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชนและกองทุน (สำรวจจากกรรมการกองทุนฯตำบล) หรือจากหน่วยงานสาธารณสุขระดับเหนือในประเด็นเดียวกันกับข้อ 1.1
     1.3 การบูรณาการจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะมีการปรับระบบการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง

2. จังหวัดที่ใช้แผนที่ฯแล้วเป็นบางพื้นที่ ควรเปิดงานค่ากลางได้ โดยพื้นที่ๆยังไม่ได้ใช้แผนทีฯไม่จำเป็นต้องตั้งต้นใหม่ด้วยการทำแผนที่ฯอย่างเต็มรูปแบบ แต่อาจใช้กิจกรรมสำคัญที่กำหนดไว้แล้ว 6 กิจกรรม  (การใช้ SRM/การจัดการค่ากลาง  การจัดการแผนงาน/โครงการของท้องถิ่น/ตำบล  การจัดการกลุ่มเป้าหมายและสภาวะแวดล้อม
การดำเนินมาตรการทางสังคม การเฝ้าระวัง/คัดกรองโดยประชาชน และการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) สำหรับค้นหาค่ากลางและสร้างแผนงาน/โครงการต่อไปได้เลย
ทุกจังหวัดควรมีค่ากลางของแผนงาน/โครงการโดยเฉพาะที่เป็นประเด็นสุขภาพสำคัญ หากไม่มีค่ากลาง จะไม่สามารถทราบงานสำคัญที่แผนงาน/โครงการกำลังปฏิบัติอยู่ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถปรับคุณภาพของงานอย่างพร้อมกันทั้งจังหวัด (Across the Board) แล้ว จะไม่สามารถทำการบูรณาการงานของโครงการต่างๆซึ่งเป็นวัตุประสงค์ของการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่ง

3. จังหวัดที่ยังไม่ได้ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ควรพิจารณาใช้โดยเร็ว โดยเริ่มที่การจัดการค่ากลาง และใช้กิจกรรมสำคัญที่กำหนดไว้แล้วโดยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่สร้างโดยกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2555 ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน website นี้)

4. สำหรับบางพื้นที่ในจังหวัดที่ยังไม่ได้ใช้แผนที่ฯหรือค่ากลาง หากต้องการยกระดับคุณภาพของงาน อาจกำหนดงานที่ควรทำทั้งด้านการปฏิบัติและการสนับสนุนขึ้นใช้เอง  หรือใช้ค่ากลางของความสำเร็จระดับเขต (ถ้ามี) โดยปรับให้เหมาะกับบริบทก่อน
แต่ค่ากลางของความสำเร็จระดับเขตนั้นสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ให้จังหวัดนำไปใช้ปรับปรุงค่ากลางที่จังหวัดประกาศ จึงอาจไม่เหมาะสมกับบริบทของบางพื้นที่ก็ได้ นอกจากนั้น  หากไม่สำรวจค่ากลางปัจจุบันก่อน จะมีปัญหาที่ไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)

เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu