7.การสร้างโครงการ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

7.การสร้างโครงการ

ค่ากลาง


านทีนำมากำหนดเป็นค่ากลางมี 2 ประเภท คือ (1) ที่ไม่ขึ้นกับบริบท และ (2) ที่ขึ้นกับบริบท

งานที่สามารถทำได้ทุกที่ (ไม่ขึ้นกับบริบท) มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะกำหนดให้เป็นค่ากลาง ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นงานหลัก

ส่วนงานที่ขึ้นกับบริบท เราจัดไว้ในประเภทงานเสริม

ในการประกาศค่ากลาง เราจะประกาศงานหลัก จำนวน 3-5 งานต่อกิจกรรมสำคัญ ส่วนงานที่เหลือประกาศให้เป็นงานเสริม ซึ่งผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติอาจเลือกได้ตามความเหมาะสมต่อบริบท

การกำหนดลำดับความสำคัญ

เนื่องจาก 6 กิจกรรมสำคัญที่กำหนดไว้โดยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สามารถใช้กับโครงการสุขภาพประเด็นใดก็ได้ เราจึงสามารถใช้คุณลักษณะพิเศษนี้ในการสร้างโครงการในระดับท้องถิ่น/ตำบล   นอกจากนี้เรายังใช้วิธีการกำหนดความสำคัญของกิจกรรมทั้ง 6 เพื่อลดจำนวนโครงการลงอีก  สุดท้าย เราจะสร้างโครงการขึ้นรองรับสำหรับแต่ละกลุ่มวัยเพียง 2 โครงการที่เป็นหลักเท่านั้น (ภาพ
บน) คือโครงการที่จัดการกับกลุ่มเป้าหมายและสภาวะแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย ส่วน  กิจกรรมสำคัญอื่นๆ (ซีกซ้ายในภาพ)จะถูกบูรณาการเข้า ด้วยกันใน 2  ระดับ คือ (1)ระดับกิจกรรม (ส่วนแรกของภาพซ้าย) บูรณาการงานเข้ารวมใน 2 กิจกรรม คือ การจัดการกลุ่มเป้าหมายและการจัดการแผนงาน/โครงการ  ส่วนระดับที่ 2 เป็นการบูรณาการงานของประเด็นต่างๆที่มีความสัมพันธ์กัน(ส่วนกลางของภาพ)
โครงการทั้งสองที่สร้างขึ้นนี้ สร้างจากฐานกิจกรรม (Activity-based project) เมื่อโครงการถูกสร้างจากฐานกิจกรรม ก็จะมีการปฏิรูปจากที่เป็นอยู่เดิม (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการประเภทให้บริการ) ไปเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนา ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มแข็งของประชาชน
แต่การบูรณาการคืออะไร?


บูรณาการคืออะไร?
บูรณาการ คือการผสมผสานความเชื่อมโยงระหว่าง “อะไร” กับ “อย่างไร”  
“อะไร” อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น บุคคล องค์กร โครงการ หรือที่จับต้องไม่ได้ เช่นวัฒนธรรม สภาวะการณ์
นิยามให้ชัดเจน ถึงองค์ประกอบของ “อะไร” ที่ต้องบูรณาการ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น *คณะกรรมการ(องค์ประกอบ)  *หน่วยงานระดับเขต (กรมใด) *โครงการสุขภาพ (โครงการอะไร)  *ทีมบรรเทาสาธารณภัย (ใคร) *NCD Board ของจังหวัด (ใคร) *วัฒนธรรม (เรื่องอะไร)ฯลฯ
“อย่างไร” คือ “กิจกรรม” ประเภทต่างๆซึ่งแต่ละประเภทประกอบด้วย “งาน” หลายชนิดที่ต้องบูรณาการกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
“กิจกรรม” แตกต่างกันไปตามกรอบที่กำหนด  ตัวอย่างกรอบที่ใช้กันอยู่ เช่น*แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  *Road Map *แผนบริหารจัดการ(น้ำ) *แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน *ขนบธรรมเนียม ประเพณี ฯลฯ

เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu