6.การจัดการ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

6.การจัดการ

ค่ากลาง

การได้มาซึ่งค่ากลาง

 • ค่ากลางหมายถึง “งานที่ใครๆก็ทำ”

 • ผู้ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละชิ้นของแผนงาน/โครงการควรเป็น“คณะกรรมการกองทุนสุขภาพฯตำบล”  เพราะมีหลายฝ่ายประกอบกัน

 • พื้นที่ของการสำรวจ ควรเป็นพื้นที่ที่มีกองทุนฯสุขภาพตำบล โดยคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20-30% ของจำนวนกองทุนทั้งหมดในจังหวัด ควรเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพปานกลางเป็นส่วนใหญ่ เสริมด้วยพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงกว่า และต่ำกว่าในจำนวนพอสมควร

 • ใช้วิธีจัดประชุมปฏิบัติการร่วมระหว่างฝ่ายปฏิบัติกับฝ่ายสนับสนุน (จังหวัด เขต/ภาค)

 • ที่ประชุมเป็นผู้กำหนดกิจกรรมในโครงการสุขภาพที่ต้องการกำหนดค่ากลาง (ให้ใช้ 6 กิจกรรมดังปรากฏในภาพ)

 • กิจกรรมเหล่านี้ได้มาจากแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่กำหนดโดยกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค (พ.ศ.2553)


ิธีกำหนดค่ากลาง

 • งานที่อยู่เหนือเส้น 65% (เส้นค่ากลาง) ต้องมีไม่น้อยกว่า 3 งาน (ประมาณ3-5) งานเหล่านี้มีโอกาสถูกกำหนดให้เป็นค่ากลาง

 • งานที่กำหนดให้เป็นค่ากลางต้องมีอย่างน้อย 1 งานที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) แต่ถ้ามีมากก็ยิ่งดี

 • งานที่ไม่ให้ KPI ที่มีอยู่แล้ว ควรละเว้นไม่กำหนดให้เป็นค่ากลางในอนาคต

 • พิจารณางานที่ต่ำกว่าเส้นค่ากลางเพื่อยกระดับให้อยู่เหนือเส้น โดยเฉพาะงานที่ให้ KPI และงานที่สอดคล้องกับขั้นตอนการเปลี่ยนพฤติกรรม  

 • บันทึกข้อมูลการตัดสินใจไว้เพื่อตรวจสอบภายหลังเมื่อมีการประเมินผล


การจัดระดับคุณภาพของโครงการ  

จังหวัดควรจัดระดับคุณภาพของโครงการโดยแบ่งเป็น 5 ระดับดังภาพ

หลังประกาศค่ากลาง จังหวัดควรนิเทศและประเมินโครงการของพื้นที่ต่างๆ โครงการส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ 3 (ปานกลาง) เงื่อนไขของการแบ่งระหว่างระดับเป็นบทบาทของจังหวัด เงื่อนไขนี้จะช่วยให้จังหวัดปรับทิศทางและประเมินผลการพัฒนาได้ การนิเทศและประเมินควรทำเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 เดือน

ผู้ปฏิบัติควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการสนับสนุนจะได้กล่าวถึงต่อไป

ขั้นตอนนี้มีความสำคัญ แต่มักจะถูกละเลย ผลคือจะไม่สามารถประเมินความก้าวหน้าเชิงคุณภาพของโครงการได้ และจะมีผลกระทบไปถึงการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของฝ่ายสนับสนุนด้วย


ยกระดับค่ากลางอย่างต่อเนื่อง

 • หลังจังหวัดประกาศค่ากลางที่คาดหวังเป็นรายปี ผู้ปฏิบัติทั่วทั้งจังหวัดควรปรับงานของโครงการให้เท่ากับค่ากลางเป็นอย่างน้อย จากนั้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนา (1) นวัตกรรมในโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง (2) มาตรฐานทางวิชาการของงานที่ปฏิบัติตามที่กรมวิชาการต่างๆเป็นผู้กำหนด

 • นวัตกรรมที่พื้นที่ผลิตได้ หากพิจารณาแล้วเห็นสมควร ก็บรรจุเข้าไว้ในรายการค่ากลางที่คาดหวังสำหรับปีต่อไป ทั้งนี้จนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัวสำหรับการสร้างนวัตกรรมในกิจกรรมนัั้นๆ

เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu