5.แนะนำ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

5.แนะนำ

ค่ากลาง

แนะนำ
              เนื่องจากกองทุนฯตำบลได้ผลิตโครงการต่างๆแล้วเป็นจำนวนมาก  จึงควรจัดการประชุมกรรมการกองทุนฯเพื่อรวบรวมข้อมูลของงานที่ทำอยู่  จากนั้นจึงกำหนดค่ากลางของโครงการสำคัญๆเป็นรายจังหวัด
              ค่ากลางสามารถใช้จัดระดับโครงการ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆทราบสถานะทางการพัฒนาและกำหนดทิศทางการพัฒนาโครงการได้ด้วยตนเอง
              ค่ากลางมีประโยชน์ในการจัดระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนวัตกรรมฯ
(ไปหน้าโรงเรียนนวัตกรรม)
ด้วย
              ค่ากลางใช้เป็นเครื่องมือในระบบติดตาม ประเมินผล และการสร้างนวัตกรรม ทั้งยังเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคำร้องขอการสนับสนุนโครงการ
 

ประเภทค่ากลาง
          ค่ากลางของโครงการมี 2 แบบคือค่ากลางปัจจุบัน กับค่ากลางที่คาดหวัง ค่ากลางปัจจุบันทำได้ตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปจนถึงกรมฯ ค่ากลางปัจจุบันใช้เป็นพื้นฐาน(Baseline) ก่อนทำการพัฒนา ส่วนค่ากลางที่คาดหวังใช้สำหรับปรับคุณภาพของโครงการให้ไปในทิศทางที่ต้องการ
          การค้นหาและกำหนดค่ากลางที่คาดหวังทำได้ใน 2 ลักษณะ คือ (1) ค่ากลางระดับจังหวัด และ (2) ค่ากลางระดับเขต ส่วนค่ากลางระดับ ที่ต่ำ    หรือสูงกว่านี้ไม่แนะนำ เนื่องจากถ้าทำในระดับอำเภอ/ตำบล จะไม่เห็นนวัตกรรมมากนักเพราะอาณาเขตไม่กว้างพอ ส่วนในระดับประเทศก็ กว้างเกินไป ทำให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนมาก จะบริหารจัดการยาก
             • ค่ากลางระดับประเทศอาจได้มาจากการบูรณาการข้อมูลค่ากลางระดับเขตทุกเขต ถือว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secodary data)
  • ค่ากลางระดับจังหวัด ได้จากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันฯตำบล กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากประมาณ 30 % ของจำนวนกองทุนฯทั้งหมดโดยคละคุณภาพโครงการ
  • ค่ากลางระดับเขต ได้จากกรรมการกองทุนฯเช่นเดียวกัน แต่กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกมาจากพื้นที่ๆมีความสำเร็จในการจัดการกับปัญหาสุขภาพประเด็นที่ต้องการหาค่ากลาง
         ค่ากลางทั้งสองระดับใช้สำหรับการกำหนดค่ากลางที่คาดหวังของจังหวัด
         นอกจากนี้ ค่ากลางที่คาดหวังของจังหวัดอาจจะได้มาจากผลงานวิจัย/พัฒนาในพื้นที่ก็ได้

ประโยชน์

1. การวิเคราะห์ค่ากลางของโครงการทำให้ทราบนวัตกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ นวัตกรรมเหล่านี้ พื้นที่อื่นในจังหวัดหรือเขตอาจจะใช้ประโยชน์ได้  เมื่อนวัตกรรมถูกบรรจุไว้ในค่ากลางที่คาดหวังในอนาคต วิธีการนี้จะดีกว่าวิธีสร้างต้นแบบแล้วให้พื้นที่อื่นไปดูงาน เพราะเหมาะสมกับบริบท  สิ้นเปลืองน้อยกว่า และสามารถยกระดับโครงการได้พร้อมกันทั้งจังหวัด
2. การกำหนดค่ากลางที่คาดหวังในอนาคตทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติระดับต่างๆทราบว่างานของตนอยู่ในระดับใหน เป็นที่พอใจหรือไม่ หากจะปรับปรุง จะทำได้เองโดยเปรียบเทียบงานที่ทำอยู่กับค่ากลางที่คาดหวัง
3. ค่ากลางที่คาดหวังมาจากกรอบกิจกรรมสำคัญซึ่งกำหนดโดยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  
(ไปหน้าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์)
หากกรอบกิจกรรมนี้ถูกกำหนดจากส่วนกลาง จะทำให้การพัฒนาสาธารณสุขเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ วิธีการนี้เป็นความจำเป็นในการบริหารนโยบายระดับประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ

เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu