13.การประเมิน สนับสนุนนวัตกรรม - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

13.การประเมิน สนับสนุนนวัตกรรม

บทบาทเขต

โครงการของท้องถิ่น/ตำบล
หน่วยงานระดับเขต/ภาค จังหวัด/อำเภอมีหน้าที่ต้องประเมินโครงการของท้องถิ่น/ตำบล คืนข้อมูลและเสนอนโยบายต่อผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่น   อำเภอ จังหวัดจนถึงกรมต้นสังกัดตามระยะเวลาที่เหมาะสม
เงื่อนไข
ประเมิน
6 กิจกรรมสำคัญ (ภาพซ้าย) ของโครงการสุขภาพของท้องถิ่น/ตำบล แต่ที่ต้อง ประเมินทุกกรณีมีอยู่ 2 กิจกรรม คือ (1) การสร้างและจัดการแผนงาน/โครงการ และ (2) การจัดการกลุ่มเป้าหมายและสภาวะแวดล้อม สำหรับกิจกรรมที่เหลือจะได้รับการประเมินโดยอัตโนมัติเมื่อมีการประเมินแผนงาน/โครงการ หรือหากเป็นความประสงค์เฉพาะที่ ก็อาจแยกประเมินเป็นกรณีไป
บริบท

ผลจากการประเมินจะทำให้ทราบความต้องการของฝ่ายปฏิบัติ และทำให้ทราบว่าจะจัดการสนับสนุนเพิ่มเติม อะไร อย่างไร ความต้องการเหล่านี้ขึ้นกับบริบท ดังนั้น ผู้ประเมินจะจัดการสนับสนุนตามกรอบกิจกรรมสนับสนุน 6 ด้านได้ตรงตามความต้องการของฝ่ายปฏิบัติเป็นพื้นที่ๆไป

กลุ่มเป้าหมายและสภาวะแวดล้อม
สำหรับการประเมินการจัดการกลุ่มเป้าหมายและสภาวะแวดล้อม (ภาพขวา) ควรประเมินในด้านการนำงานในค่ากลางที่จังหวัดประกาศไปใช้ ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับบริบทหรือไม่ อย่างไร มีการสร้างนวัตกรรมหรือไม่ นวัตกรรมเหล่านี้ต้องการการสนับสนุนอย่างไร

นวัตกรรมมี 2 ประเภท คือ (1) นวัตกรรมที่เกี่ยวกับตัวกลุ่มเป้าหมาย เช่นพฤติกรรมสุขภาพที่กลุ่มเป้าหมายจัดการชีวิตตนเองใหม่ และ (2) นวัตกรรมที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีหลายประการดังภาพ

จะเห็นได้ว่า การประเมินและการตอบสนองความต้องการที่ค้นพบเป็นบทบาทหน้าที่ของหลายหน่วยงานจากหลายสังกัด โดยเฉพาะกรมวิชาการต่างๆในกระทรวงสาธารณสุข นี่คือเหตุผลสำคัญที่ต้องมีการบูรณาการงานของกรมต่างๆเข้าด้วยกัน (การบูรณาการรูปแบบที่ 3)


จะเห็นได้ว่า การประเมินและการตอบสนองความต้องการที่ค้นพบเป็นบทบาทหน้าที่ของหลายหน่วยงานจากหลายสังกัด โดยเฉพาะกรมวิชาการต่างๆในกระทรวงสาธารณสุข นี่คือเหตุผลสำคัญที่ต้องมีการบูรณาการงานของกรมต่างๆเข้าด้วยกัน (การบูรณาการรูปแบบที่ 3)

เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu