12.การสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

12.การสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติ

บทบาทเขต

สนับสนุนอะไร

การสนับสนุนเป็นกิจกรรมสำคัญ 1 ใน 7 ที่มีรากฐานมาจากแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานระดับเขต/ภาคในฐานะหน่วยงานวิชาการต้องสามารถสนับสนุนกิจกรรม
6 ประการของฝ่ายปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างระบบสนับสนุนของหน่วยงานระดับเขต/ภาคเริ่มโดย
1.การพิจารณางานของฝ่ายปฏิบัติซึ่งกำหนดโดยกรอบกิจกรรมสำคัญ  6 ประการดังกล่าว
การพิจารณาอาจแยกทำเป็นรายประเด็นหรือรวมประเด็นโดยบูรณาการงานแต่ละประเด็นเสียก่อนก็ได้
2.จากนั้น พิจารณางานสนับสนุนที่เห็นว่าสมควรหรือจำเป็นเพื่อให้งานตามกรอบกิจกรรมทั้ง 6 ของผู้ปฏิบัติเป็นไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนอย่างไร

1.ฝ่ายปฏิบัติเมื่อได้รับรายการค่ากลางที่คาดหวังจากจังหวัด จะพิจารณาว่าแต่ละรายการต้องการการสนับสนุนอะไรจากกองทุนฯตำบล จังหวัด หรือเขต การเจรจาเกี่ยวกับความช่วยเหลือจะผ่านกองทุนฯตำบล ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการกองทุนจะได้รับรายการค่ากลางชุดเดียวกันจะพิจารณาว่างานที่ควรให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติคืออะไร
2.สองฝ่ายเปิดการเจรจาหาข้อยุติว่า งานสนับสนุนที่กองทุนฯจะให้ได้คืออะไร
3.คณะกรรมการกองทุนฯมีหน้าที่เปิดการเจรจากับจังหวัด เขต/ภาค รวมทั้งท้องถิ่นเพื่อแสวงหาการสนับสนุนทางวิชาการและ/หรือทรัพยากรเพิ่มเติมตามความจำเป็น
(ไปหน้า กองทุน-กระบวนการ)
4.จากนั้น กองทุนบูรณาการงานสนับสนุนทั้งหมดจากทุกฝ่าย นำเข้ากรอบกิจกรรมที่กำหนดไว้ 6 ประการ ได้แก่ (1) การประเมินผล ป้อนกลับและเสนอนโยบาย (2) การข่วยเหลือเรื่องการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดการค่ากลาง (3) การพัฒนาสมรรถนะแกนนำภาครัฐ เอกชน (4) การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (5) การสนับสนุนการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (6) การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรอบกิจกรรมสนับสนุนทั้ง 6 นี้อาจปรับใหม่ได้เพื่อให้เหมาะสมกับงานสนับสนุนที่ประมวลได้
5.กองทุนฯปรับงานสนับสนุนทีกำหนดไว้เดิมตามข้อ 1 เพื่อใช้ในโอกาสต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อฝ่ายปฏิบัติมีการสร้างนวัตกรรม

อีกบทบาทของฝ่ายสนับสนุน

บทบาทของหน่วยงานเขต/ภาคที่สำคัญนอกเหนือจากการสนับสนุนแล้ว ยังมีบทบาทในการให้ข้อมูลเมื่อมีการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และกำหนดค่ากลางของโครงการที่มีความสำเร็จในระดับเขตด้วย  

ในการประชุมปฏิบัติการ ฝ่ายเขตจะได้รับทราบว่าโครงการของผู้ปฏิบัติมีงานอะไรที่เป็นค่ากลาง ซึ่งงานเหล่านั้นน่าจะมีไม่น้อยที่เป็นปัจจัยของความสำเร็จ ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อเขตมาก เพราะจะได้พิจารณากำหนดการสนับสนุนได้ อย่างเหมาะสม ถูกต้องกับความต้องการของฝ่ายปฏิบัติ

การประชุมปฏิบัติการค้นหาค่ากลางของความสำเร็จ  (ภาพซ้าย) ควรจัดโดยหน่วยงานระดับเขต ผลค่ากลางจากพื้นที่ที่มีความสำเร็จจะส่งต่อไปให้จังหวัดภายในเขตเพื่อใช้ปรับค่ากลางของจังหวัด ทำให้จังหวัดสามารถยกระดับคุณภาพของแผนงานโครงการขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีความสำเร็จ

เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu