1.วิวัฒนาการ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

1.วิวัฒนาการ

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

วิวัฒนาการ

  • การใช้เครื่องมือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เริ่มต้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคได้ร่วมกันสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เพื่อใช้ในงานสาธารณสุขขึ้นเมื่อ พ.ศ.2552

  • หลังจากนั้น ได้มีการกำหนดกิจกรรมสำคัญของแผนที่ฯเพื่อควบคุมการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพ.ศ.2553

  • ชุดกิจกรรมสำคัญดังกล่าวได้มีการทดสอบในสถานะการณ์จริง แล้วจึงดัดแปลงใหม่ 1 ครั้ง เป็นชุดกิจกรรมสำคัญที่ใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2554 เป็นต้นมา

  • ชุดกิจกรรมนี้ ได้ใช้ค้นหาและกำหนดงานที่เป็นค่ากลาง (ไปหน้าแนะนำค่ากลาง) ของโครงการสุขภาพต่างๆ ทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต ตั้งแต่ พ.ศ.2555

  • จากนั้น  กำหนดชุดกิจกรรมสำหรับงานสนับสนุน โดยหน่วยงานระดับจังหวัด เขตและภาค เพื่อทำการปรับบทบาทของหน่วยงานระดับดังกล่าวให้ตอบสนองจังหวัดได้ดีขึ้น (ไปหน้าการสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติ)

  • หลังจากมีค่ากลางระดับพื้นที่และเขต/ภาคแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการปรับแผนงาน/โครงการของท้องถิ่นตำบล (ไปหน้าการสร้างโครงการ)   และสร้างงานที่เป็นนวัตกรรม สร้างระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วสร้างสมรรถนะให้ประชาชน (หมายถึง กรรมการฯกองทุน และกำลังคน) ในระดับท้องถิ่น/ตำบลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง     

เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu